Piramida:                                               

 

 

                                                                                    

             -    inaltimea piramidei

 

 

  -    apotema bazei

 

  -    apotema laterala a piramidei

 

 

 

                                                                                      -  perimetrul bazei